Gemeenschappelijke verklaring van de „Vrienden van Hypathie” (leden van de IVVD) en van het Europees Bureau voor Coördinatie van het Vrije Denken

De rijkdom van de Griekse Orthodoxe Kerk behoort tot het Griekse volk en niet aan haar schuldeisers. Naar het voorbeeld van de Franse revolutionairen van 1789 die de goederen van de clerus hadden genationaliseerd, heeft het Griekse volk het recht te denken dat de rijkdom van de clerus werd opgebouwd uit het werk van de Grieken, en dat die het volk toebehoort.

Het Grieks Parlement keurde op 22 juli het tweede deel goed van het Plan dat werd opgelegd door de trojka, een plan dat de privatisering oplegt, de verwoesting van de overheidsdiensten, van het stelsel van volksgezondheid, pensioenuitkeringen en recht op werk, de versnelling van de beslagen en van de uitdrijvingen en de vermindering van de koopkracht, met het oog op de « terugbetaling van een schuld » die in werkelijkheid al verschillende keren werd terugbetaald door de set van de gestorte interesten.

Men wees reeds op het ontbreken van de bijdrage van de Griekse Kerk. In dit verband verwijst men naar het sociaal werk en de populaire soep waartoe de clerus zou hebben bijgedragen. Het is in het beste geval een leuke grap daar men weet dat het fortuin van de Griekse Kerk en van de kloosters, zowel wijd vertakt als pluriform, ogenschijnlijk het bedrag van de beweerde schuld overschrijdt.

Eén ding is gemakkelijk te verifiëren: de maatschappijen en de instellingen van de orthodoxe Kerk zouden staatsobligaties bezitten met 6% winst, en die op zichzelf al 40% vertegenwoordigt van het bedrag dat de Griekse Staatskas schuldig is, en waarvoor de trojka betaling eist. En ondertussen worden de priesters verder betaald met het Staatsbudget.

Als die ongeoorloofde verrijking, die gelinkt is aan deze obligaties, gerechtelijk in beslag zou genomen worden, zou men duizenden levens kunnen redden, duizenden arbeidsplaatsen kunnen creëren en het stelsel van de pensioenuitkeringen kunnen compenseren. Er zou dan bovendien een niet verwaarloosbare bijdrage kunnen geleverd worden voor de relance van de economie.

Het Europees Bureau voor Coördinatie van het Vrije Denken komt samen met de Griekse vrijdenkers op voor:

  • de waarheid betreffende de rijkdom en de inkomsten van de Griekse Kerk en kloosters, dus voor een nationale commissie voor enquête!
  • confiscatie door de wet van de ongeoorloofde verrijking van de Kerken met als bestemming de noden van het volk en van de overheidsdiensten.
  • het instaan van de Griekse Kerk zelf voor het betalen van de salarissen van de loontrekkers van de clerus, met inbegrip van hun sociale zekerheid en van hun pensioenuitkeringen, alsook van de kosten voor het onderhoud van de kerken en de betaling van de belastingen.